Comunicat | Comunicado | Communique MOSTRA DEL LLIBRE ANARQUISTA BCN

[CAT]

La Mostra del Llibre Anarquista de Barcelona és un col·lectiu heterogeni i canviant que durant 10 anys ha dut al carrer el debat sobre qüestions crítiques que afecten al moviment llibertari i per extensió a tota la societat. Les diverses visions i lluites de l’ideal de la llibertat s’hi veuen representades amb voluntat d’aprofundir en la reflexió i tirar endavant cap a un objectiu comú. Les darreres detencions, així com les encara recents de la Mónica i el Francisco, s’han endut a persones estimades que en un moment o altre han participat o donat suport a la Mostra. Són companyes i amigues i les recolzem i reivindiquem com a tals.

Considerem que aquest cop repressiu no va dirigit exclusivament cap a un grup de persones aïllades sinó cap al conjunt del moviment anarquista ibèric. És, a més, un cop d’atenció a totes les persones que lluiten sigui quina sigui la seva trinxera. L’Estat no accepta ser qüestionat, no permet actuar al seu marge, no deixa que res escapi al seu control. El pensament ha de ser depurat, la vida ha de ser sotmesa, submisa, i la desobediència és un crim que es paga car. Malgrat tot, sabem que no tenim opció, la lluita és l’únic camí.

Ara més que mai hem de ser fortes i aixecar el cap. Volen que ens fem enrere, doncs caminem amb decisió cap endavant. Des de la nostra humil posició, amb coneixement i respecte de les nostres diferències, cridem al moviment anarquista a avançar unit i ingovernable, a reprendre la presència al carrer i a ser un grup de tensió dins la societat. Fem efectiva la solidaritat entre companyes, ànims! Salut i anarquia,

[CAS]

La Mostra del Llibre Anarquista de Barcelona es un colectivo heterogéneo y cambiante que durante 10 años ha llevado a la calle el debate sobre cuestiones críticas que afectan al movimiento libertario y por extensión a toda la sociedad. Las diversas visiones y luchas del ideal de la libertad se ven representadas con voluntad de profundizar en la reflexión y tirar adelante hacia un objetivo común. Las últimas detenciones en Barcelona, así como las todavía recientes de Mónica y Francisco, nos han arrebatado a personas queridas que en un momento u otro han participado o colaborado en la Mostra. Son compañeras y amigas y las apoyamos y reivindicamos como tales.

Consideramos que este golpe represivo no va dirigido exclusivamente hacia un grupo de personas aisladas sino hacia el conjunto del movimiento anarquista ibérico. Es, además, un toque de atención a todas las personas que luchan sea cual sea su trinchera. El Estado no acepta ser cuestionado, no permite actuar al margen de él, no deja que nada escape a su control. El pensamiento debe ser depurado, la vida debe ser sometida, sumisa, y la desobediencia es un crimen que se paga caro. A pesar de todo, sabemos que no tenemos opción, la lucha es el único camino.

Ahora más que nunca debemos ser fuertes y levantar la cabeza. Quieren que nos echemos atrás, pues caminemos con decisión hacia delante. Desde nuestra humilde posición, con conocimiento y respeto de nuestras diferencias, llamamos al movimiento anarquista a avanzar unido e ingobernable, a retomar la presencia en la calle y a ser un grupo de tensión dentro de la sociedad. Hagamos efectiva la solidaridad entre compañeras, ánimos! Salud y anarquía,

[ENG]

The Barcelona’s Anarchist Bookfair is an heterogeneous and evolving collective that for 10 years has brought the debate on critical issues affecting the anarchist movement, and by extension to the whole society, to the streets. The various visions and struggles of the ideal of freedom are represented willing to deepen reflection and pull forward towards a common goal. The latest arrests in Barcelona, as well as the recent ones of Mónica and Francisco, have taken loved people from us who at one time or another participated or cooperated in the Bookfair. They are comrades and friends and we support them and defend them as such.

We believe that this repressive blow is not directed exclusively towards a group of isolated individuals but to the whole of the Iberian Anarchist movement. It is also a warning to all people struggling whatever trench they come from. The State doesn’t accept being questioned, doesn’t allow to act outside of it, doesn’t let anything escape its control. Thought must be cleared, life must be submitted, submissive, and disobedience is a crime. Nevertheless, we know we have no choice, struggle is the only way.

Now more than ever we must be strong and look up. They want us to step back, so let’s walk forward firmly. From our humble position, with understanding and respect for our differences, we call the anarchist movement to move together and unruly, to retake the presence on the street and be a group of tension inside society. Make solidarity among comrades real, cheer up! Salud y anarquía,

Mostra del Llibre Anarquista – BCN

Anuncios
A %d blogueros les gusta esto: